Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego

o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

 

I. Zamawiający:  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

NIP: 9251861980, REGON: 000951942

tel. 65 549 23 70

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane w ramach zadania pn.:
Remont oddziału dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej”.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane polegają na wykonaniu remontu pomieszczenia oddziału dla dzieci o wymiarach  8,60x5,80 m w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, zakres prac obejmuje:

- wykonanie podowieszanego sufitu wraz z izolacją wełną mineralną grub. 10 cm. z wymianą opraw oświetleniowych (6 lamp LED);

- wykonanie szpachlowania, szlifowania i malowania ścian pomieszczenia, w tym jednej ściany farbą tablicową o wymiarach 0,80x3,15 m

- obróbkę okien oraz drzwi;

- wykonanie posadzki wraz z ułożeniem podkładu pod panele, paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi

- zabudowę pieca gazowego poprzez wykonanie ścianki działowej z płyt kartonowo gipsowych o wymiarach 0,80x3,15, montaż drzwi ażurowych z możliwością wentylacji (wymiary otworu pod drzwi 2,50x1,50 m) .

- wykonanie instalacji teleinformatycznej – wkucie w ścianę kabla 5x4 fi. 18 o długości 9 m.; przeniesienia włącznika światła, montaż 5 gniazdek elektrycznych.

 

I.       Zadanie należy wykonać zgodnie z: 

a.       oczekiwaniami Zamawiającego, ustalonymi w m.in. w opisie niniejszego zamówienia, zgłoszeniu robót budowlanych

b.      aktualnymi przepisami prawa, zwłaszcza z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane,

II.    Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV – 45453000-7

Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III.             Termin realizacji zamówienia: 17-12-2021r.

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy – załącznik nr 1,

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

3)      oświadczenie o spełnieniu warunków - załączniki nr 2

4)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik 3,

5)      parafowany projekt postanowień umowy - załącznik nr 4.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej – Anna Neć,
tel. 65 549 23 70, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: w godzinach pracy biblioteki tj. poniedziałek-piątek 7.30-15.30

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert.

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wykonanie zadania pn.: Remont oddziału dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej”. NIE OTWIERAĆ PRZED 05-10-2021r. godz. 15:30, lub

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 05-10-2021r. do godz. 15:30

 

VIII. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny.

1.      Kryteria oceny ofert:

            Cena - 100 %

2.      Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

3.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

4.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

5.      Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą
w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach

1.      Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

2.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.      Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.      Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.      Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) [dalej „RODO”] informuje się co następuje:

Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtygnowej

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

Ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa tel. 655492370 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IOD]

Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 zł netto

pod nazwą: Remont oddziału dla dzieci w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej”.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.)
    [dalej Ustawa pzp]

Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy pzp.

 

Odbiorcy danych.
Udostępnianie danych.
Powierzanie przetwarzania danych.


Odbiorcy danych: Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada  2012 r. Prawo  pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1041). Posłaniec dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.

Kategorie podmiotów przetwarzających: Zewnętrzny hostingodawca. Podmiot dostarczający narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej.

Okres przechowywania danych.

·         ADO  przechowuje   protokół   postępowania   wraz z załącznikami  przez  okres  4 lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

·         Jeżeli  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego przekracza
4 lata,  ADO przechowuje  protokół  postępowania  wraz z załącznikami  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy  w sprawie  zamówienia publicznego.

·         ADO przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci,  w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp) zgodnie z art. Art. 269 pkt 3 ustawy Pzp okres przechowywania danych osobowych zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych określa Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,

Prawa osoby której dane dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

·         żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

·         żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·         żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO oraz Ustawy pzp.

Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u ADO

Nie przysługuje Pani/Panu:

·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe docx 45.22 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 wrzesień 2021 12:41 Super User