Warning: PHP Startup: stat failed for /bipbiblioteka/2018/media/govarticle/131/formularz-zal-nr1_45.doc in /bipbiblioteka/2018/components/com_govarticle/models/article.php on line 434

Warning: PHP Startup: stat failed for /bipbiblioteka/2018/media/govarticle/131/zal-nr2_45.doc in /bipbiblioteka/2018/components/com_govarticle/models/article.php on line 434

Warning: PHP Startup: stat failed for /bipbiblioteka/2018/media/govarticle/131/zal-nr3_45.doc in /bipbiblioteka/2018/components/com_govarticle/models/article.php on line 434

Warning: PHP Startup: stat failed for /bipbiblioteka/2018/media/govarticle/131/remont-filii-biblioteki-publicznej-w-starych-drzewcach_46.docx in /bipbiblioteka/2018/components/com_govarticle/models/article.php on line 434

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO

 

Zamawiający:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej

ul. Głogowska 1

67-407 Szlichtyngowa

NIP:925-18-61-980

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Remont Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach (245 m2) :

I.Opis przedmiotu zamówienia
Remont będzie polegał na:
- prostowanie ścian;
- montaż konstrukcji na ścianach i sufitach;
-montaż płyt gipsowo-kartonowych;
- 3x szpachlowanie łączeń;
- szlifowanie ścian i sufitów;
- gruntowanie ścian i sufitów;
- malowanie ścian i sufitów na powierzchni.

II.  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
III. Istotne postanowienia umowy:
•    Określone w ust.1 wynagrodzenie jest niezmienne i obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy.
•    Termin płatności faktur ustala się na nie mniej niż 14 dni od daty otrzymania faktury.
•    Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robot.
•    Umowa będzie obowiązywała do 13.06.2018 r.
•    Kary umowne będą wynosiły:
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, na usuniecie wad,
- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
- za odstąpienie przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto.
- za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. - Gwarancja-36 miesięcy.
IV. Kryteria oceny ofert:
1)    Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena - waga 100%

2)    Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący spos6b:
Cena najniższa
Cena =…………………………. x100
Cena badana
- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę.
V. Opis sposobu obliczania ceny:
1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
3) Oferta powinna zawierać zakres współpracy oraz cennik usług.
VI. Termin wykonania zamówienia: Do 13.06.2018
VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:
Ofertę należy:
1)    Złożyć w formie pisemnej w języku polskim (osobiście, pisemne-listem) w siedzibie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej do dnia 23.05.2018 do godz. 10.00
2)    Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą  ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
3)    Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty)
4)    ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Remont Filii Biblioteki Publicznej w Starych Drzewcach
5)    Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą jest
VIII. Rozstrzygniecie postępowania:
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Neć – Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, tel. 65 549 23 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
załacznik nr 1 doc 0 bytes Anna Neć
załacznik nr 2 doc 0 bytes Anna Neć
załacznik nr 3 doc 0 bytes Anna Neć
Zapytanie ofertowe docx 0 bytes Anna Neć
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 maj 2018 12:58 Anna Neć
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 maj 2018 13:00 Anna Neć
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 maj 2018 13:01 Anna Neć