Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej ogłasza nabór na wolne stanowisko:
Główny księgowy
1. Wymagania niezbędne:
a. Wytyczne zgodne z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.)
b. nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe;
c. nieposzlakowana opinia;
d. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a. dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, operatywność
i odpowiedzialność;
b. znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
c. znajomość programów komputerowych: kadrowo – płacowych, księgowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programu PŁATNIK oraz sprzętu biurowego;
d. Znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
• o samorządzie gminnym,
• o rachunkowości,
• o finansach publicznych,
• o systemie ubezpieczeń społecznych,
• o wynagradzaniu pracowników instytucji kultury;
• o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
• prawo zamówień publicznych,
• kodeksu postępowania administracyjnego,
3. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
• Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
• Sporządzanie planu finansowego, sprawozdań z jego wykonania oraz dokonywanie korekt,
• Prowadzenie urządzeń księgowych,
• Sporządzanie przelewów,
• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• Sporządzanie sprawozdań,
• Obsługa programów płacowo-kadrowych,
• Prowadzenie terminowych rozliczeń z ZUS i z Urzędem Skarbowym
• Naliczania wynagrodzeń pracowniczych, zaliczek podatkowych, składek
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, potrąceń,
• Sporządzania niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego,
• Opracowanie projektów dokumentów regulujących politykę rachunkowości
w instytucjach kultury,
• Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych
• Sporządzanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
• Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
• Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
• Rozliczanie pozyskanych środków finansowych (w tym dotacji).
4. Warunki pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy ¼ etatu od dnia 01.01.2018
Miejsce: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
5. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny,
• Życiorys (CV),
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kserokopia dowodu osobistego - poświadczona za zgodność z oryginałem przez kandydata,
• Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
• Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia, certyfikaty) (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem),
• Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
• Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy)
• Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny. CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych u mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)”. oraz „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902).\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
6. Składanie ofert:
• osobiście lub listownie do Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, 67 – 407 Szlichtyngowa (liczy się termin wpływu dokumentów do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej), w zamkniętych kopertach(z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”,
• Termin: do 4 grudnia 2017 do godziny 15:30

7. Dodatkowe informacje:
• Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
• Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zostali zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostanie ogłoszona
w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki www.bipbiblioteka.szlichtyngowa.pl
• Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci wybrani do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomienie o uzgodnionym terminie i miejscu kolejnego etapu naboru telefonicznie.
• Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych.
• Informacja o wynikach naboru umieszczana zostanie niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki www.bipbiblioteka.szlichtyngowa.pl

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2018 11:50 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 styczeń 2018 11:55 Super User